(πχ 60)
(πχ 1,80=180cm)

Αποτελέσματα

Ο δείκτης μάζας του σώματός σας είναι : NAN


ΟΡΙΑΑΝΔΡΑΣΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗΣ0,0 – 20,7 0,0 – 19,1
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 20,8 – 26,4 19,2 – 25,8
ΟΡΙΑΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ 26,5 – 27,8 25,9 – 27,3
ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ 27,9 – 33,1 27,4 – 32,3
ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΣ 33,2 – 99,9 32,4 – 99,9